Pensionado en Zorgplicht

Pensionado moet toch zorgplicht betalen

Nederlandse gepensioneerden in het buitenland mogen wel degelijk worden verplicht tot een bijdrage aan het College voor Zorgverzekeringen. Maar een nationale rechter zal moeten nagaan of de rechten voor uitkeringsgerechtigden in het buitenland hetzelfde worden gewaarborgd als die van de ingezetenen in Nederland

Dat adviseert de advocaat-generaal aan de rechters van het Europese Hof van Justitie. Binnenkort doet het hof uitspraak in deze zaak. 

De zaak draait om de zorgbijdrage van Nederlanders die in een andere EU-lidstaat wonen en een pensioen of uitkering uit Nederland ontvangen. Deze bijdrage wordt ingehouden door het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Na talloze beroepsprocedures heeft ook de Centrale Raad van Beroep, de hoogste bestuursrechter in Nederland, zich over deze zaak gebogen en vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie (in Luxemburg).

Particulier verzekerd

Veel Nederlanders met pensioen of uitkering die in een andere EU-lidstaat wonen, waren vroeger particulier verzekerd. Tot ze in 2006, met de komst van de nieuwe Zorgverzekeringswet, wettelijk werden verplicht zich te verzekeren bij het ‘ziekenfonds’ van hun woonland. Hun zorgbijdrage moeten ze sindsdien betalen aan het CVZ, die de kosten weer verrekent met de destbetrefende EU-lidstaat.

De bijdrage wordt via voorheffing ingehouden van het pensioen of de uitkering en naderhand verrekend. Overigens heeft het CVZ daarin een enorme achterstand (zie: Problemen NL'ers in buitenland met CVZ groter dan gedacht). De verzekerde krijgt dan een verzekeraar in het buitenland toegewezen, waarbij hij of zij dan is verzekerd.

Hoge kosten
Veel pensionado's zijn ongelukkig met de regeling. Ze vinden dat ze teveel moeten afdragen aan het CVZ en willen zelf hun zorgverzekeraar kiezen. De verzekeraar in het buitenland vergoedt niet altijd dezelfde zorgverlening als in Nederland. Dat betekent dat sommige uitkeringsgerechtigden in het buitenland een bijkomende verzekering in het buitenland moeten afsluiten. De extra verzekering brengt nieuwe kosten met zich mee. Voor sommige ouderen zijn die kosten zo hoog, dat ze moeten terugkeren naar Nederland.

Voor ingezetenen in Nederland ligt de zaak iets anders. De Nederlandse verzekeraars moeten zich volgens de wet houden aan een aantal criteria voor de basis- en aanvullende verzekering. Dat betekent dat de rechten van ingezetenen gewaarborgd zijn.

Aanvullend onderzoek
De advocaat-generaal zegt te weinig informatie te hebben om te oordelen of de rechten van Nederlanders in het buitenland voldoende worden gewaarborgd. Daarom adviseert de advocaat-generaal om dit te laten onderzoeken door de nationale rechter. 

Volgens het advies heeft niets de Nederlandse wetgever in 2006 in de weg gestaan om ook de Nederlanders in het buitenland te betrekken in de nationale waarborg. Dus dat verzekeraars na de automatische beëindiging van de particuliere verzekering, ook niet-ingezetenen aantrekkelijke voorwaarden moesten bieden. 

Discriminerend
Mocht de nationale rechter tot het oordeel komen dat ingezetenen en niet-ingezetenen anders zijn behandeld, dan zou de regeling discriminerend zijn en in strijd met EU-regels en tegen de door het EG-verdrag gewaarborgde vrije verkeer.

De rechters van het EU-Hof volgen meestal het advies op van de advocaat-generaal.

Bron: NRW 15 juli 2010

Nieuwe sociale verzekeringen

Nieuwe sociale verzekeringsregels bij wonen en werken in verschillende EU-landen

Door: Lianne Bouman | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 12 juli 2010

Nieuwe sociale verzekeringsregels bij wonen en werken in verschillende EU-landen
De nieuwe sociale verzekeringsregels voor EU-landen zorgen ervoor dat veel Europeanen, onder wie ongeveer 400.000 Nederlanders, gebruik kunnen maken van de sociale verzekering in alle landen van de Europese Unie.

Belangrijke wijzigingen zijn:

 • Andere aanwijsregels voor personen die in twee of meer landen werken.
 • Nieuwe regels voor werkloze grensarbeiders.
 • Regels over medische zorg in het pensioenland.

 

De nieuwe regels zijn gemaakt voor:

 • arbeidsmigranten om (beter betaald) werk te vinden;
 • grensarbeiders die in de ene EU-lidstaat wonen en in de andere (aangrenzende) werken;
 • hooggeschoolden, die tijdelijk in het buitenland wonen voor het werk en studenten;
 • gepensioneerden.

 

Werkloosheidsuitkering

Volledig werkloos geworden grensarbeiders kunnen alleen een werkloosheidsuitkering krijgen van het woonland. Onder de oude verordening was het mogelijk om via het arrest Miethe een werkloosheidsuitkering uit het laatste werkland te krijgen. Grensarbeiders, die al vóór 1 mei 2010 via het arrest Miethe een uitkering uit het laatste werkland krijgen, houden deze uitkering ook na 1 mei 2010, zolang zij aan de nationale voorwaarden voldoen.

 

Medische zorg pensioengerechtigden

Personen, die in het ene land wonen en een wettelijk pensioen uit een ander EU-land ontvangen, kunnen vanaf 1 mei 2010 ook medische zorg in het land waarvan zij pensioen ontvangen krijgen.

 

Let op:

Dit keuzerecht geldt niet voor personen, die ook een wettelijk pensioen uit hun woonland ontvangen.

 

Woont de gepensioneerde grensarbeider in België of Duitsland en ontvangt hij uitsluitend pensioen uit Nederland, dan mag hij vanaf 1 mei 2010 ook een beroep doen op medische zorg in Nederland. Deze regel geldt als hij één van de volgende pensioenen of uitkeringen uit Nederland ontvangt:

 • AOW-pensioen;
 • ANW-uitkering;
 • WAO-, WIA-, of WAZ-uitkering;
 • Wajong-uitkering;
 • vervroegd ouderdomspensioen en vut-uitkering voor werknemers van 55 jaar of ouder;
 • wachtgelduitkeringen (vanaf 1 januari 2007), uitkeringen aan militairen en ambtenaren volgens een regeling bij overtolligheid, functioneel leeftijdsontslag en vervroegde pensionering (bijvoorbeeld UGM/UKW-uitkeringen).

Meer over dit onderwerp

Nieuwe overeenkomst schoolwisseling

Nederland en NRW erkennen elkaars scholen

Nieuwe overeenkomst maakt schoolwisseling

makkelijker

22-jun-2010Redactie Duitslandweb

Stel je zit in een Nederlandse 3 havo-klas en je verhuist naar Düsseldorf. Naar welke Duitse school moet je dan? Sinds vorige week hoef je daar geen lange bureaucratische procedure meer voor te doorlopen. Nederland en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW) hebben een overeenkomst getekend waarin ze elkaars schoolsystemen erkennen.

Nederland en Noordrijn-Westfalen hebben met de overeenkomst de grootste knelpunten opgelost waar leerlingen bij een schoolwisseling tegenaan lopen. Zo is er een lijst opgesteld die aangeeft welke schoolsystemen en klassen op elkaar aansluiten. “Aan de hand van die lijst kan een schooldirecteur direct zeggen naar welke klas een leerling kan gaan”, aldus NRW-minister van Onderwijs Barbara Sommer in een persverklaring.

Tot nog toe moest een scholier die de grens overstak naar het buurland door een lange bureaucratische procedure voordat duidelijk was naar welke school hij kon en in welke klas hij dan hoorde. De overeenkomst maakt ook de aansluiting op vervolgonderwijs in het buurland makkelijker.

Het Duitse schoolsysteem heeft een andere indeling dan het Nederlandse. Zo kom je met een Nederlands 3-havo rapport in de negende klas van de Realschule. Met een havo-eindexamen op zak kun je naar de 11e klas van het Duitse gymnasium.

MBO-diploma’s

De overeenkomst werd vorige week in Düsseldorf ondertekend door de Nederlandse staatssecretaris van Onderwijs Marja van Bijsterveldt en haar collega in Noordrijn-Westfalen Günter Winands.

“Ook al hebben we de Europese Unie, toch zijn de grenzen, door verschillen in regelgeving tussen landen, vaak nog prominent aanwezig”, aldus Van Bijsterveldt bij de ondertekening. “Deze overeenkomst neemt gelukkig weer een aantal knelpunten weg.” Wel zijn er nog steeds problemen bij de erkenning van mbo-diploma’s in beide landen. Dat is het volgende probleem dat Nederland en NRW willen oplossen.

Nauwere samenwerking

De overeenkomst is het gevolg van een intensievere samenwerking tussen Nederland en NRW en tussen de Beneluxlanden en de Duitse deelstaat. In december 2008 hebben de Benelux en NRW in Bonn afgesproken de betrekkingen te intensiveren.

In het voorjaar van 2009 was minister-president Jürgen Rüttgers van NRW op bezoek bij de Nederlandse minister-president Jan-Peter Balkenende. Toen is afgesproken met Nederland een schoolovereenkomst te sluiten. Noordrijn-Westfalen heeft al een soortgelijke schoolovereenkomst met Luxemburg en met de Duitse gemeenschap in België.

Noordrijn-Westfalen, dat direct aan Nederland grenst, is de grootste Duitse deelstaat en de belangrijkste handelspartner van Nederland. De band tussen beide landen is sinds de jaren negentig steeds hechter geworden. Wim Kok was destijds de eerste Nederlandse premier die een minister-president van de deelstaat, Wolfgang Clement, als gelijkwaardige regeringsleider ontving.

Duitsland Hypotheek

banner

 

Inschrijven nieuwsbrief

Naam
Email

Contact

Euregio Finanz Makler GmbH
Am Königsweg 17
48599 Gronau-Epe
Duitsland

Telefoon Duitsland +49 (0)2565 4061940

Telefoon Nederland +31 (0)53 76 00 040

Fax +31 (0)84 00 38 508

Email info@euregio-finanzmakler.de